Digitale toegankelijkheid (semi-) overheid ver te zoeken ondanks deadline [Persbericht]

8 oktober 2020

Rotterdam, 8 oktober 2020 – De deadline voor overheid en semi-overheid om te voldoen aan de wetgeving ‘Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid’ verstreek op 23 september 2020. Overheidsorganisaties zijn nu verplicht om zich aantoonbaar in te spannen om hun digitale informatiekanalen toegankelijk te maken voor mensen met beperkingen. Finalist consultant digitale toegankelijkheid Celil Tan verrichtte onderzoek bij gemeenten (infographic 1) en MBO-instellingen (infographic 2). Kort samengevat: gemeenten zijn nog in de bewustwordingsfase over deze wetgeving en ook MBO-instellingen zijn er nog maar weinig mee bezig. Werk aan de winkel dus!

In 2016 is de EU-richtlijn in werking getreden voor toegankelijke websites en apps voor overheidsinstanties. Deze is vervolgens in 2018 omgezet naar de wetgeving ‘Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid’. Deze wet moet ervoor zorgen dat webcontent volgens de WCAG 2.1 richtlijnen toegankelijk wordt voor mensen met functiebeperkingen.

De gemeenten hebben kennisgenomen van digitale toegankelijkheid

Uit gesprekken die zijn gehouden bij 90 gemeenten blijkt dat gemeenten op hoofdlijnen op de hoogte zijn van dit onderwerp, de voordelen ervan en de verplichtingen die het met zich meebrengt. In de praktijk blijkt echter dat een groot gedeelte van de gemeenten zich dit onderwerp niet voldoende eigen heeft gemaakt. Dit blijkt met name uit de verklaringen die zij zelf publiceerden. De verklaringen van de onderzochte gemeenten zijn stuk voor stuk doorgenomen en vergeleken met de website(s). De kwaliteit, volledigheid en juistheid is niet op niveau. Opvallend is dat er ook verklaringen van organisaties zijn opgenomen in het landelijk register met nalevingsstatus A, ‘voldoet volledig’, waar geen onderzoeksrapport van een handmatig onderzoek is gepubliceerd.

Wat zijn de gemeenten verplicht te doen per 23 september 2020?

De toegankelijkheidsverklaring diende voor 23 september 2020 gepubliceerd te zijn op de website en in het landelijk register. Deze is enkel geldig als het voldoet aan het officiële, door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, beschikbaar gestelde model. Het landelijk register maakt de status van de overheidsinstanties landelijk aantoonbaar op dit gebied. Tevens wordt verwacht dat de eerste maatregelen zijn getroffen om de toegankelijkheid te verbeteren. Dit begint met het uitvoeren van een toegankelijkheidsonderzoek of een besluit om een website op te heffen.

Bekijk onderaan de pagina infographic 1 met de resultaten voor gemeenten.

De MBO’s zijn nog niet bewust van de wetgeving rondom digitaal toegankelijkheid

In de aanloop naar 23 september heeft Celil telefonisch navraag gedaan bij de MBO-instellingen. Er zijn ruim 40 MBO’s telefonisch benaderd en diverse bronnen geraadpleegd. Dit heeft het inzicht gegeven dat 85% van de onderzochte MBO’s niet bekend zijn met digitale toegankelijkheid, de verplichtingen en wat het inhoudt. Nederland telt ruim 500.000 MBO studenten (bron: MBO Raad). Volgens Expertisecentrum Inclusief Onderwijs heeft 30% van de studenten een functiebeperking. De wetgeving rondom digitale toegankelijkheid is erop gericht dat studenten gelijke kansen krijgen. Dat is natuurlijk belangrijk voor een volwaardige rol in de samenleving. Het advies aan de MBO’s is om nu aandacht te besteden aan bewustwording en impactanalyse. Dit zorgt voor beeldvorming over de wetgeving en creëert inzicht de impact op de instellingen.

Wat houdt de deadline van 23 september 2020 in?

MBO’s behoorden net als andere overheidsinstanties uiterlijk 23 september 2020 hun toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd te hebben op hun website en indien mogelijk in het landelijk register. Deze verklaring dient te voldoen aan het officiële, door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, beschikbaar gestelde model. Daarnaast stelt het als eis dat de eerste maatregelen getroffen moeten zijn om te verbeteren. Dit begint met het uitvoeren van een toegankelijkheidsonderzoek. De toegankelijkheidsstatus dat hierbij hoort is statuscode C: ‘Eerste maatregelen getroffen’ bron: https://www.digitoegankelijk.nl/veelgestelde-vragen-faq 

Bekijk onderaan de pagina infographic 2 met de resultaten van MBO-instellingen

Werk aan de winkel

Uit de infographics is af te lezen dat er nog veel werk aan de winkel is. Digitale toegankelijkheid is een thema dat al jaren speelt, maar niet omarmt lijkt te worden. Het mag ook niet onderschat worden, want het is een omvangrijk en complex onderwerp. Het dringende advies is om er een project van te maken en de coördinatie hiervan uit handen te geven aan een expert op dit onderwerp. Vanuit Finalist zijn er meerdere blogs en artikelen geschreven met daarin aanbevelingen en tips (zie blog.finalist.nl en digitoegankelijk.com).  

Voldoende ondersteuningsmogelijkheden

Mochten organisaties niet weten hoe te beginnen dan zijn er deskundigen op dit gebied die ondersteuning kunnen leveren door bijv.:

  • in stappen de producten digitaal toegankelijk te maken
  • projectadvies of coördinatie te verzorgen
  • toegankelijkheidsscan uit te voeren
  • consultancy te geven op bewustwording en implementatie vraagstukken
  • ondersteuning te geven bij het opstellen van verklaringen en registratie
  • ondersteuning te leveren bij het toegankelijk maken van PDF’s

Tot slot is het belangrijk om te benadrukken dat digi-toegankelijkheid een maatschappelijke verplichting is. Het gaat in Nederland om ruim 4 miljoen mensen met beperkingen. Deze wetgeving is er juist zodat burgers, werknemers, studenten enz. gelijke kansen krijgen en een volwaardige rol hebben in onze samenleving. 

Over Finalist

Finalist is dé nummer 1 in softwareontwikkeling, software-integratie en softwarepresentatie voor de markten zorg, zekerheid, onderwijs, media en maatschappij. Sinds 1988 hebben wij ons gespecialiseerd in software voor organisaties die met veel mensen interacteert en helpt op belangrijke momenten in een mensenleven. Onze software en dienstverlening is van essentieel belang voor de maatschappelijke organisaties die we bedienen; wij verbinden mensen met informatietechnologie. Hierdoor kunnen mensen beter geïnformeerd en met meer context op belangrijke levensmomenten keuzes maken: maatschappelijk relevante IT. De 85 hoogopgeleide collega’s in Nederland werken vanuit Rotterdam en Maarssen. 

Noot voor de redactie

Meer informatie:
Finalist
Ewout Lap, Hoofd Marketing & Communicatie
T: 06 292 182 74
E: [email protected]

Infographic 1: Twee derde van de gemeenten voldoet niet aan wetgeving ‘Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid’

Finalist infographic_1_digi-toegankelijkheid_gemeenten.png

Infographic 2: MBO studenten hebben geen digitaal toegankelijk producten tot hun beschikking.

Finalist-infographic_2-_digi-toegankelijkheid_mbo-instellingen.png