DigiToegankelijk: hoe zit het met de wettelijke grondslag, verplichtingen en de roadmap [Blog]

11 maart 2020

"In mijn vorige blog heb ik geschreven over mijn zoektocht naar relevante en toepasbare informatie over Digi-Toegankelijkheid. Ook gaf ik een stappenplan voor het doorvoeren van dit onderwerp op je informatiekanalen.  

2020 wordt het jaar waarin je Digi-Toegankelijkheid geregeld zal horen vallen, met name binnen het onderwijs, zorg en overheid.  Maar weet jij nu hoe het echt zit met de wettelijke grondslag van dit thema, wat de verplichtingen zijn en wat de roadmap is. 

Onderwijs, zorg en overheidsinstellingen gaan de komende periode massaal Digi-Toegankelijkheid invoeren! 


In juli 2016 is het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een handicap in werking getreden en hiervoor is de Wet gelijke behandeling mensenrechten aangevuld. Daarnaast is er in het bijzonder voor Onderwijs en Overheidsinstanties het ‘Tijdelijk besluit Digi-Toegankelijkheid’ in het leven geroepen. De deadline hiervan is 23 sept.2020 m.u.v. de mobile apps.  

De beweging gaat voorspoedig. Er zijn al diverse onderwijs, zorg en overheidsinstanties die hebben ingespeeld op de wetgeving. De website van UMCG  en ’s Heeren Loo zijn mooie voorbeelden die Digi-Toegankelijkheid al hebben geïmplementeerd. Hier vind je een overzicht van bekende deelnemers. Maar we zijn er nog niet. De deadline staat vast en er zijn tal van onderwijs en overheidsinstanties die nog niet voldoen aan de Digi-Toegankelijkheid.  

De gesprekken die ik tot nu toe heb gevoerd met instanties die bezig zijn met dit onderwerp, geeft aan dat de vraag toe neemt en de aanbodzijde gelijk blijft.  

Mijn verwachting is dat er binnen afzienbare tijd een piek gaat ontstaan, met als gevolg een wachtrij voor scans en het opvolgen van adviezen. Mijn ervaring is dat je minimaal 4 weken per informatiekanaal moet uittrekken voor dit traject.  

Ben je ook bezig met het treffen van voorbereidingen? Vergeet dan niet om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren, zie de stappenplan in mijn vorige blog hiervoor. Je mag me altijd een mail sturen als je een template nodig hebt! 

Onderwijs en Overheidsinstanties moeten in 2020 Digi-toegankelijk te zijn. Zorg gaat ook mee in deze beweging.  


Wellicht is het jullie bekend dat Digi-Toegankelijkheid in Nederland voorlopig van toepassing is op overheidsinstanties, zoals gedefinieerd in Artikel 1 van dit besluit. Dit zijn de staats-, regionale of lokale overheidsinstanties, publiekrechtelijke instellingen of samenwerkingsverbanden. Dit houdt in dat wanneer sprake is van onderwijs en/of overheidsinstantie deze niet kan afzien van de toepassing, lees artikel 3 in ditzelfde besluit.  

Binnen de onderwijssector wordt deze wetgeving genuanceerdere uitgelegd en anders toegepast dan de overheidsinstanties. Neem gerust contact op met mij als je hierover meer wilt weten. Mocht je toch geïnteresseerd zijn naar de volledige wetgeving, dan vind je die hier. 

Wat als ik hier niet op tijd aan voldoe? 


Nederland heeft in het bijzonder de EU-richtlijn over digitale toegankelijkheid een handhavingsprocedure ingericht. Conform artikel 9 van de EU-richtlijn zijn de lidstaten namelijk zelf verantwoordelijk voor een ‘adequate en doeltreffende handhavingsprocedure.

De procedure in Nederland is als volgt ingericht: 

  1. Gemeenten worden gecontroleerd door de gemeenteraad en de Provincie 
  2. Ministeries controleren zichzelf 

De toezichthouders beschikken over verschillende maatregelen om goede naleving te handhaven, zoals indeplaatstelling bij taakverwaarlozing of schorsing en vernietiging. Daarnaast speelt ook een negatieve naamsbekendheid in de media een rol.

MKB ook DigiToegankelijk! 


Digitoegankelijkheid is vanuit mijn optiek een maatschappelijke verplichting dat wordt ondersteund door de regering voor specifieke sectoren. Dit vormt mijns inziens een goede fundering om te komen tot een inclusieve samenleving. In het Publicatieblad van de EU (7 juni 2019) is Richtlijn 2019/882 European Acessibility Act gepubliceerd. Onder deze richtlijn vallen producten die na 28 juni 2025 vanuit het MKB in de handel worden gebracht. Deze richtlijn ondersteunt verbreding van de inclusieve samenleving door ook MKB toe te voegen aan de het bereik van de wetgeving.  

Deel dit bericht vooral als je wilt dat meer mensen bewust worden over toegankelijkheid, zodat er meer inclusieve onderwijs en zorg ontstaat. Binnenkort de volgende blog." 

Celil Tan

Projectmanager & Specialist DigiToegankelijk

Finalist vindt DigiToegankelijk één van de belangrijkste ontwikkelingen in 2020 voor onze focusmarkten. Celil schrijft dit jaar een serie aan blogs over DigiToegankelijk vanuit zijn ervaringen als agile projectmanager.