Digitaal onderwijs op maat

Studenten verschillen sterk in kennis, vaardigheden, talenten, behoeften, ambities en relevante achtergronden.  Zij hebben behoefte aan onderwijs waarbij ze zelf bepalen waar, wanneer en in welk tempo zij studeren, binnen de eigen instelling of daarbuiten. Dat vraagt om meer mogelijkheden om de eigen leerroute te bepalen. ICT kan een sleutelfunctie hebben in het organiseren van persoonlijk en flexibel onderwijs. 

Visie op digitaal onderwijs op maat

De wereld bevindt zich in een uniek tijdperk door de transformatie van analoog naar volledig digitaal. Thuis, op school en in het bedrijfsleven krijgt iedereen te maken met apparatuur die volgens de wet van Moore alsmaar kleiner en krachtiger wordt en dankzij software tevens ‘intelligenter’. Een digitale wereld waarin u als ICT- verantwoordelijke een spilfunctie vervult. Om door alle bomen het bos te blijven zien is het belangrijk een einddoel voor ogen te houden: kennis delen en samenwerken faciliteren voor digitaal onderwijs op maat, via een toekomstbestendige Digitale Leer- en WerkOmgeving (DLWO).

Bron: "SURF trendrapport"
 
Totdat alle onderwijsmiddelen overal digitaal toegankelijk zijn voor studenten en medewerkers, krijgt u te maken met een onomkeerbare verandering in de wijze van lesgeven, samenwerken en administreren. Maar ook een andere samenstelling van doelgroepen, omdat meer mensen tijdens hun loopbaan blijven doorleren en internationaal gaan studeren. Hoe die transformatie gaat verlopen is onduidelijk, maar gelukkig geven onderzoeken van onder andere SURFnet en deze roadmap houvast en richting. 
Voor digitaal onderwijs op maat is een flexibel schaalbaar samenwerkingsplatform noodzakelijk. 

Waaraan moet een toekomstbestendige architectuur voldoen? 

Onderwijs wordt de komende jaren meer op de behoeften van individuele studenten afgestemd. Zowel door het aanbod van content en tools, als de mogelijkheid deels op verschillende instellingen te leren via digitale omgevingen, waaronder virtuele klaslokalen. Studenten worden de regisseurs van hun eigen leertrajecten, via de beste faciliterende organisaties. Daarvoor is het nodig dat ze zowel eigenaar als beheerder worden van hun digitale identiteit en persoonlijke leeromgeving. Als gevolg van het deels op meerdere instellingen en online onderwijs volgen, krijgt uw organisatie tevens te maken met een grotere fluctuatie van het aantal studenten. 

Hoe uw transformatie naar digitaal onderwijs
op maat gaat verlopen is misschien nog niet duidelijk, maar het feit dat applicaties, apps, content en apparatuur steeds sneller veranderen is overduidelijk. Om daar als opleider op in te kunnen blijven spelen moet een toekomstbestendige DLWO flexibel schaalbaar en makkelijk te beheren zijn. De basis daarvoor legt u vast in de ICT-architectuur. Maar ook de wijze waarop gebruikers kunnen inloggen en hoe privacygevoelige persoonsgegevens en content worden beveiligd. Zonder een toekomstbestendige architectuur fundeert u een DLWO op drijfzand. 

Een uniform samenwerkingsplatform voor een mix van applicaties

Het ICT-landschap in de onderwijsmarkt is nu een mix van verschillende applicaties en systemen, die onvoldoende met elkaar communiceren. Verder krijgt u de komende jaren te maken met steeds meer educatieve apps, social media kanalen en nieuwe virtual reality toepassingen. Voor digitaal onderwijs op maat is het noodzakelijk dat alle informatie die studenten en medewerkers produceren eenvoudiger toegankelijk en uitwisselbaar wordt. Dat kan via een overkoepelend uniform samenwerkingsplatform, dat onafhankelijk is van de gebruikte apparatuur en locaties. Idealiter draaiend in de cloud. 

Voor het integreren van alle gebruikte applicaties en informatiebronnen is kennis en ervaring nodig met API’s, dataformaten, portals en servicebussen. Wanneer uw organisatie ook zelf ontwikkelde applicaties gebruikt, tevens programmeerkennis. Een flexibel schaalbare DLWO blijft in onze visie altijd bestaan uit een mix van ‘best-of-breed’ open applicaties, in plaats van één of twee totaaloplossingen. Kijkend naar successen uit het bedrijfsleven kunnen de scrum- en DevOps-methodieken u helpen exibeler en sneller in te spelen op de organisatiebehoefte aan integratie, maatwerk en personalisatie. 

Optimaal identiteit- en toegangsmanagement 

Als studenten verdeeld over fysieke en virtuele klaslokalen gaan leren en samenwerken in projecten, wordt het vaststellen en managen van ieders identiteit complexer. Mede omdat elke persoon tijdelijk verschillende rollen kan invullen, of aliassen heeft. Hoe gaat u als ICT- manager regelen dat de digitale identiteit van alle studenten en medewerkers binnen uw organisatie wordt gecontroleerd en beheerd? Dat kan zowel met biometrische kenmerken en digitale badges, als de volgende generatie eID’s op basis van blockchaintechnologie waar het ministerie van binnenlandse zaken momenteel naar kijkt. Vanuit gebruikersperspectief is eenmalig inloggen (single sign-on) voor de toegang tot alle beschikbare applicaties en informatie de meest eenvoudige toekomstbestendige oplossing.Dat bespaart iedereen veel tijd, voorkomt fouten en maakt gecentraliseerde beveiliging mogelijk. 

Behalve ongeautoriseerden buiten de ICT-infrastructuur houden, moet u tevens voorkomen dat vertrouwelijke (persoons)gegevens worden gestolen en de resultaten van toetsen door studenten te manipuleren zijn. Hoe gaat u voor alle studenten, docenten en gasten het identiteit- en toegangsmanagement optimaliseren? Voor een toekomstbestendige DLWO is het belangrijk de identiteit- en toegangscontrole te centraliseren en te borgen in de ICT-architectuur, via single sign-on met een biometrische methode, of multi-factor authenticatie.

Met de juiste visie, oplossingen en daadkracht kunnen organisaties voorop lopen in digitale transformatie. We gaan graag met u in gesprek om inzichten te delen en van elkaar te leren. Het maken van een gezamenlijke business case en een digitale roadmap voor uw onderwijsinstelling helpt u met uw visie op digitaal innoveren.

Oplossingen voor het onderwijs

Onderwijs praktijkcases

 • OpenUniversiteitHeerlen

  Corporate website voor Open Universiteit Heerlen

  De website van de OU voldeed niet meer aan de eisen die de OU stelt aan haar corporate site. Dit betrof zowel de informatiestructuur, het design als de achterliggende techniek van de website. De website moet de positionering van de OU versterken en aansluiten bij de behoefte van de toekomstige student. 
 • Scalda

  Corporate onderwijs website en subsites voor Scalda (MBO)

  Scalda is een school voor middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en volwasseneducatie. Vanuit elf kleinschalige, vakgerichte colleges en vanuit CIOS Goes-Breda, MBO Dans Goes-Breda en Martitiem en Logistiek College De Ruyter verzorgen zij onderwijs voor verschillende sectoren.
 • Universiteit Utrecht

  Bachelorwebsite met studiekiezer voor Universiteit Utrecht

  Op 1 oktober 2013 heeft Marjan Oudeman, voorzitter van het College van Bestuur, de nieuwe UU-website voor bachelorstudiekiezers gelanceerd. Deze site helpt studiekiezers bij het maken van hun studiekeuze en moet net als matching bijdragen aan het verlagen van uitval in het eerste jaar.
 • Marnix Academie

  Digitale Leer- en Werkomgeving voor Marnix Academie

  Onderwijsinstellingen maken voor het ondersteunen van het onderwijsproces massaal gebruik van elektronische leeromgevingen (ELO’s). Zo ook de Marnix Academie.
 • Zuyd Hogeschool

  Digitale Leer- en Werkomgeving voor Zuyd Hogeschool

  Zuyd Hogeschool draagt bij aan de ontwikkeling van professies. Samen met de omgeving ontwikkelen zij nieuwe inzichten en oplossingen voor toekomstige en huidige professionals. Het nieuwe intranet moest dan ook gebruikersvriendelijk én toekomstbestendig zijn.